Počátky ruského symbolismu I.
(Symbolismus I.)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Pavel Klein, Kabinet divadelních studií FF MU


Přednáška je koncipována jako příspěvek k historii světového divadla a počátků moderní scénografie. Jejím cílem se stává seznámit studenty s prvotní fází modernistického hnutí, reprezentovanou symbolismem jako uměleckým východiskem, formujícím se na přelomu 19. a 20. století v ruském prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována utváření symbolistních textů v jejich prvotní podobě, směřující k hledání modernistického tvaru prostřednictvím experimentů, vycházejících z premis tzv. nového umění. Bez povšimnutí nezůstanou ani vzájemné analogie mezi ruskou a francouzskou podobou směru. Hlavní důraz pak bude kladen zejména na pochopení symbolické struktury her a jejich analýzu s přesahem k prvotním praktickým pokusům o jejich inscenování.

Tento kurz je otevřen i pro hosty